Scroll Top
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
PERUNKIRJOITUS – KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Saamme lukuisia kysymyksiä koskien perunkirjoitusta ja sen tarkoitusta, joten tässä 10 kysymystä ja 10 vastausta koskien perunkirjoitusta.

 

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on menettely, joka tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Menettelyn lopputuloksena syntyy perukirja. Perunkirjoituksessa ei jaeta perintöä millään tavalla.

Kuka on perunkirjoitusvelvollinen?

Perunkirjoitusvelvollisuus on sillä pesän osakkaalla, jonka hallinnassa jäämistöomaisuus on, tai henkilöllä, joka hoitaa pesän omaisuutta tai joka on siihen parhaiten perehtynyt. Tämä henkilö toimii tyypillisesti pesän ilmoittajana, joka ilmoittaa kuolinpesän varat ja velat perunkirjoitukseen.

Mallipohja tai kaavake perunkirjoitukseen?

Jokaisen kuolinpesän varallisuustilanne on yksilöllinen, joten perunkirjoituksessa ei suositella käytettävän mallipohjaa, yleistä kaavaketta tai muuta universaalia ratkaisua, jossa ”yksi hanska, sopii kaikkiin käsiin”.

Mikä on perukirja?

Perukirja kannattaa tehdä huolellisesti heti alusta alkaen. Perukirjaan selvitetään ja kirjataan vainajan kuolinpesän osakkaat, jotka käyttävät yhdessä päätösvaltaa pesän asioiden hoitamisessa. Perukirjaan listataan myös yksilölliset tiedot vainajan varoista, niiden käypä arvo sekä listaus vainajan ja kuolinpesän veloista.

Perukirjoituksessa hankittujen tietojen perusteella lasketaan kuolinpesän säästö tai tappio perintöverotusta varten. Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden aikana vainajan kuolemasta, mutta tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea lisäaikaa.

Mikä on perukirjan tarkoitus?

Käytännössä perukirjalla on useampi tulevaisuuteen ja kuolinpesän hallintoon vaikuttava tehtävä:

  • toimii osakasluettelona henkilöistä, jotka yhdessä muodostavat kuolinpesän yhteishallinnon
  • toimii vainajan omaisuusluettelona perinnönjakoa varten
  • toimii vainajan tilinpäätöksenä sekä veroilmoituksena, eli päättää vainajan velvollisuudet niin yhteiskuntaa ja viranomaisia kohtaan.

Voiko perukirjan tehdä itse?

Kyllä voi, mutta on suositeltavaa miettiä, onko se tarkoituksenmukaista surutyön keskellä. Perukirjan laatiminen edellyttää kirjanpito- ja tilinpäätöstaitoja sekä kyvyn tehdä veroilmoitus toisen henkilön puolesta. Perukirjan laatijan on oltava perehtynyt perintökaaren (40/1965) ja avioliittolain (234/1929) säännösten lisäksi oikeuskäytäntöön sekä verotusta koskevaan sääntelyyn ja verottajan syventäviin vero-ohjeisiin.

Miksi perukirja kannattaa teettää juristilla?

Perintöoikeuteen, eli jäämistöoikeuteen perehtynyt juristi tekee ammattinsa puolesta perukirjoja useita kymmeniä vuodessa. Työaikaa kuluu tavanomaisesti koko perunkirjoitusprosessiin 4–24 tuntia, eli ½ -3 työpäivää. Kokemattomalta aikaa kuluu kymmeniä tunteja enemmän ja virheitä saattaa tapahtua. Merkittävin hyöty juristin työssä objektiivinen ja tasapuolinen suhtautuminen pesän osakkaisiin, neuvonta, sekä rutiininomainen ja ajantasainen tietämys verotusmenettelystä ja verohallinnon antamista omaisuuden arvostamisohjeista. Tällä tietämyksellä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä perintöverotuksen osalta ja välttää yllättävät veroseuraamukset.

Mitä perukirjassa tulee huomioida, jos vainaja oli avioliitossa

Jos vainaja on ollut avioliitossa ja avioliitto on päättynyt vainajan kuolemaan, myös lesken varat ja velat tulee eritellä vainajan varoista ja veloista perukirjassa. Omaisuuden erottelun lisäksi heidän välillään tulee suorittaa osituslaskenta ja laskea mahdollinen tasinko. Leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kun omaisuuden erottelu ja ositus on tehty. Perintöä ei voida jakaa perinnönsaajille ennen kuin ositus on tehty ja tasinko maksettu.

Miksi avioehto, testamentti, ennakkoperinnöt ja lahjat on mainittava perukirjassa?

Näillä tiedoilla on erityistä vaikutusta perinnön jakamiseen ja pesän osakkaan perintöosuuden verottamiseen. Perintökaaressa säännellään tavanomainen perimysjärjestys, johon avioliittolaki, avioehto, vainajan eläessä annettu ennakkoperintö tai lahja tai vainajan tekemä testamentti voivat tehdä poikkeuksen.

Mitä tehdä, kun uusia varoja tai velkoja on ilmaantunut perunkirjoituksen jälkeen?

Perunkirjoitusta tulee tarvittaessa täydentää täydennysperunkirjoituksella, jos pesän varallisuustilanne muuttuu perunkirjoituksen jälkeen suuntaan tai toiseen. Pesän varallisuuden muutos on omiaan vaikuttamaan perintöverotukseen.

Lue lisää: Perunkirjoitus

Lue lisää:  Perintölakimiehen palvelut

Ilmainen alkuneuvottelu ja hinta-arvio perunkirjoituksesta: Puh: 0413171686 tai info@lexmoor.fi

Privacy Preferences
Käytämme tällä sivustolla (lexmoor.fi) evästeitä tarjotaksemme sivuvierailijoille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kehittääksemme sivustoa ja kohdentaaksemme paremmin mainontaamme.